Skorzystaj z dofinansowania do 85% na zakup obrabiarki CNC

Skorzystaj z dofinansowania do 85% na zakup obrabiarki CNC
 
 
Ruszył nowy nabór wniosków „Inwestycje w MŚP”

Link do naboru : https://scp-slask.pl/lsi/nabor/527 

Przedsiębiorstwa od 28.04.2020 mogą składać wnioski w konkursie „Inwestycje w MŚP”, który jest elementem Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Kwota przeznaczona na ten cel to ponad 76 mln złotych. 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego oraz utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. W ramach konkursu wsparte zostaną również inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i utworzenia trwałych miejsc pracy.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa:
800 000 PLN (w ramach pomocy de minimis).

Terminy składania wniosków:

RUNDA I: 28 kwietnia 2020 r. – 12 maja 2020 r.
RUNDA II: 12 maja 2020 r.  – 26 maja 2020 r.
RUNDA III: 26 maja 2020 r.  – 9 czerwca 2020 r.
RUNDA IV: 9 czerwca 2020 r. – 23 czerwca 2020 r.

Ważne informacje:

Zasadniczy cel wsparcia konkursu stanowią inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Koszty bieżące mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące.

Wykazanie środków finansowych potwierdzających wykonalność finansową projektu możliwe jest w przedmiotowym konkursie w szczególności poprzez załączenie:

  1. Wyciągu z rachunku bankowego Wnioskodawcy aktualnego na moment złożenia wniosku (przez aktualny należy w tym przypadku rozumieć nie starszy niż na dzień ogłoszenia konkursu). W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym w postaci wygenerowanego z systemu wyciągu z konta bankowego podmiotu wnioskującego, musi on zawierać klauzulę stwierdzającą że dokument jest wygenerowany automatycznie/nie wymaga pieczęci ani podpisów,
  2. Zaświadczenia bankowego/opinii bankowej o posiadaniu przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości aktualne na moment złożenia wniosku lub o posiadanej zdolności kredytowej (przez aktualne należy w tym przypadku rozumieć nie starsze niż na dzień ogłoszenia konkursu). Zaświadczenie musi być potwierdzone przez bank.
  3. Promesy kredytowej/promesy leasingu promesy pożyczki inwestycyjnej wystawionej na podstawie zweryfikowanej zdolności finansowej Wnioskodawcy przez fundusz pożyczkowy, fundusz leasingowy lub instytucję finansową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. W przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na raty leasingu wówczas załącza promesę leasingu.
  4. Kredyt obrotowy, kredyt na rachunku bieżącym.

Ostateczny termin zawarcia umowy o dofinansowanie przypada na dzień 31 grudnia 2020 roku zatem Wnioskodawca jest zobligowany do dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie umożliwiającym jej zawarcie.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty dostępne na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości:
https://scp-slask.pl/lsi/nabor/527

 

  Masz pytania?
Napisz do nas!
 

 

 Inwestycje w MŚP

wróć do listy