RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest TBI Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Bosackiej 52, 47-400 Racibórz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298743, REGON: 240842316, NIP: 6391928808, BDO: 000053591.

Z Administratorem danych można kontaktować się:

 1. Pod adresem korespondencyjnym: TBI Technology Sp. z o.o., ul. Bosacka 52, 47-400 Racibórz,
 2. Pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@tbitech.pl,
 3. Pod numerem telefonu: +48 32 777 43 60.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkownika, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.

W razie konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez administratora, administrator może przetwarzać dane osobowe do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń tj. przez okres 3 lat. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na obronie przed ewentualnymi roszczeniami, a przetwarzanie tych danych nie będzie naruszało praw i wolności użytkownika, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.

Dane osobowe przesłane w zapytaniu są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Każda osoba fizyczna, której dane dotyczą ma prawo (z zastrzeżeniem, że każde z nich może podlegać wyjątkom zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych):

 1. Prawo do informacji – prawo do uzyskania jasnej, przejrzystej oraz łatwo zrozumiałej informacji o tym jak administrator wykorzystuje dane osobowe użytkownika,
 2. Prawo dostępu – prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe,
 3. Prawo do sprostowania – prawo do żądania od administratora podjęcia środków w celu skorygowania danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 4. Prawo do usunięcia danych – prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania,
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych oraz do żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Prawo do wyrażenia sprzeciwu – prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania w oparciu o podstawy odnoszące się do szczególnej sytuacji użytkownika, o ile przetwarzanie jest prowadzone w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skorzystania z wyżej wymienionych praw osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z administratorem pod numerem telefonu, adresem e-mail lub listownie pod adresem wskazanym powyżej oraz poinformować administratora, z którego praw i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych osobowych administratora:

 1. Za pośrednictwem korespondencji elektronicznej pod adresem: inspektor@www.tbitech.pl.
 2. Na adres siedziby administratora z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

Jeżeli Pani/Pan nie jest usatysfakcjonowana/y odpowiedzią na Pani/Pana skargę lub uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych nie jest zgodne z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.