Dofinansowanie dla MŚP

Mikroinwestycje - województwo śląskie.

W ramach aktualnego naboru z sierpnia 2023 (który potrwa do 26 września 2023), przedsiębiorstwa z sektora MŚP z województwa śląskiego (za wyjątkiem podregionu częstochowskiego tj. powiat częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto Częstochowa) mogą ubiegać się o dofinansowanie na:

 • dywersyfikację działalności,
 • zasadniczą zmianę procesu produkcji (w tym automatyzację).

 

Najważniejsze zasady aplikacji:

 • grupa docelowa: firmy produkcyjne i usługowe,
 • minimalna kwota dofinansowania projektu: 500 000 zł (w ramach pomocy minimalnej – dostępne limity można sprawdzić tutaj),
 • maksymalna całkowita wartość projektu (brutto): 2 mln zł,
 • wysokość dofinansowania: 50% dla małych i średnich przedsiębiorstw, 60% dla małych i mikroprzedsiębiorstw,
 • w ramach projektu możliwe jest finansowanie środków trwałych (maszyny i urządzenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych (nie przewiduje się finansowania robót budowlanych),
 • projekt będzie finansowany w formie zaliczki i refundacji (dotacja do płatności).

Projekty realizowane w ramach naboru powinny się przyczyniać do:

 • zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych,
 • wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu,
 • zwiększenia re-użycia produktów,
 • recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami,
 • ograniczenia zużycia energii w procesach produkcyjnych,
 • zmiany profilu działalności,
 • wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów,
 • zdobycia nowych rynków,
 • stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.

We wszystkich projektach, w których będzie to zasadne i możliwe powinny zostać zastosowane rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych) jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura).

Rozpatrywane cele środowiskowe to: 

 • łagodzenie zmian klimatu,
 • adaptacja do zmian klimatu,
 • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling oraz stosowanie obiegu zamkniętego w procesach produkcyjnych,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola,
 • ochrona i odbudowa bioróżnorodności oraz ekosystemów.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  Nasz zespół odpowiada szybko na wszystkie pytania. Sprawdź!


  Obrabiarki dostępne od ręki

  Sprawdź maszyny z krótkim czasem dostawy